Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring Muziekschool OOST

Muziekschool OOST respecteert jouw privacy en zal jouw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken, in overeenstemming met de toepasselijk wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en diensten van Muziekschool OOST. In deze verklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Muziekschool OOST verwerkt, met welk doel, hoe Muziekschool OOST vervolgens met deze gegevens omgaat en hoelang deze gegevens bewaard blijven. Je wordt aangeraden deze privacy- en cookieverklaring zorgvuldig te lezen. 

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is Muziekschool OOST, gevestigd te (4105 VS) Culemborg, aan de Zilvervosstraat 6 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54675626. De rechtsgeldige vertegenwoordiger betreft de heer G. Oosterhaven.

Heb je vragen over jouw privacy? Neem dan contact op met Muziekschool OOST via info@muziekschooloost.nl. Alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Persoonsgegevens

Muziekschool OOST verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 AVG. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. Indien de persoonsgegevens de gegevens van een persoon jonger dan 16 jaar zijn, dan is redelijkerwijze toestemming van de ouder(s) of voogd(en) vereist voor aanpassing, verwijdering of anderszins de verwerking van persoonsgegevens. Deze toestemming wordt gegeven door inschrijving via het inschrijfformulier van Muziekschool OOST. Als je ervan overtuigd bent dat Muziekschool OOST zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over minderjarigen, neem dan contact op met Muziekschool OOST. De gegevens zullen dan worden verwijderd. 

Persoonsgegevens, grondslag en doelen

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je met Muziekschool OOST een overeenkomst sluit. Door het invullen van het inschrijfformulier verstrek je persoonsgegevens aan Muziekschool OOST. De persoonsgegevens worden onder meer gebruikt om de dienstverlening van Muziekschool OOST uit te kunnen voeren. Daarnaast worden jouw persoonsgegevens verwerkt voor facturatie (doorlopende machtiging) en boekhouding. Gegevens worden verzameld via het inschrijfformulier, het contactformulier op de website, telefonisch en/of via e-mailcontact.

De persoonsgegevens die Muziekschool OOST (mogelijk) verwerkt zijn (van zowel cursisten en/of ouder(s)/verzorger(s)):

 • voor- en achternamen; 
 • geboortedatum cursisten; 
 • adresgegevens en indien factuuradres afwijkend is, ook het factuuradres;
 • telefoonnummers;
 • e-mailadressen;
 • betaalgegevens / IBAN nummer;
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt aan Muziekschool OOST, zoals gegevens die je verstrekt via het contactformulier op de website, het inschrijfformulier, correspondentie en telefonisch;
 • locatiegegevens;
 • gegevens over je activiteiten op de website;
 • internetbrowser en apparaat type. 

Muziekschool OOST verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden: 

 • om jou correct te kunnen aanspreken of aanschrijven met de heer of mevrouw en jouw naam;
 • voor het toezenden van het lesaanbod van Muziekschool OOST; 
 • jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Muziekschool OOST uit te kunnen voeren;
 • om de overeenkomst die je met Muziekschool OOST bent aangegaan uit te kunnen voeren; 
 • om jouw betaling af te kunnen handelen; 
 • om je te informeren over wijzigingen van diensten; 
 • indien Muziekschool OOST hiertoe wettelijk verplicht is, zoals gegevens die Muziekschool OOST nodig heeft voor zijn administratie, facturatie, boekhouding en belastingaangifte;
 • het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Muziekschool OOST verwerkt jouw gegevens op basis van de toestemming die je hebt gegeven, op grond van een overeenkomst die je met Muziekschool OOST hebt gesloten, als dit noodzakelijk is om gerechtvaardigde belangen van Muziekschool OOST te behartigen of op grond van een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doelstellingen waarvoor ze zijn verkregen. 

Bewaartermijn persoonsgegevens
De persoonsgegevens die Muziekschool OOST verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard tot de wettelijke bewaartermijn, tenzij anders noodzakelijk (artikel 5 AVG). Voor facturen en financiële administratie geldt, ten behoeve van de wettelijke administratieplicht van de Belastingdienst, een bewaartermijn van 7 jaar. Na deze periode worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Cookies worden bewaard voor de duur van jouw browsersessie. 

Persoonsgegevens delen aan derden

Muziekschool OOST deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen of op grond van dwingende wet- en regelgeving. Deze derden zijn tot geheimhouding verplicht op grond van een verwerkersovereenkomst en/of wettelijke verplichting. 

Muziekschool OOST zal met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Muziekschool OOST een verwerkersovereenkomst/geheimhoudingsverklaring afsluiten om te streven naar eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Muziekschool OOST blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Muziekschool OOST zal persoonsgegevens nooit doorverkopen aan derden. 

Met deze derden worden (mogelijk) jouw persoonsgegevens gedeeld: 

 • boekhouder en boekhoudprogramma (Informer);
 • websitehosting (Vimexx / TransIP);
 • websitesoftware (WordPress / WPForms);
 • betaaldiensten en -systemen; 
 • Google (Drive/Calendar);
 • telecommunicatie.

Geautomatiseerde besluitvorming 

De persoonsgegevens waar Muziekschool OOST mee werkt, worden altijd door een persoon verwerkt. Muziekschool OOST neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of computersystemen. 

Jouw privacyrechten

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens: 

 • het recht om geïnformeerd te worden (artikel 15 AVG);
 • het recht op toegang (artikel 15 AVG);
 • het recht op rectificatie (artikel 16 AVG);
 • het recht om te wissen (artikel 17 AVG);
 • het recht om de verwerking te beperken (artikel 18 AVG);
 • het recht op gegevensportabiliteit (artikel 20, eerste lid onder a AVG);
 • het recht om bezwaar te maken (artikel 21 AVG);
 • rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (artikel 18 AVG).

Om gebruik te maken van genoemde rechten kan je jouw verzoek sturen naar info@muziekschooloost.nl. Muziekschool OOST zal zo snel mogelijk jouw verzoek beoordelen en uiterlijk binnen 30 dagen. Wanneer Muziekschool OOST niet aan jouw verzoek kan voldoen, laat hij je altijd weten waarom jouw verzoek is afgewezen. Muziekschool OOST is gerechtigd jouw identiteit te verifiëren, door middel van het verzoeken om het vertonen van een geldig legitimatiebewijs, rijbewijs of paspoort, wanneer je een dergelijk verzoek indient. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

 

Muziekschool OOST wijst je tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookies 

Muziekschool OOST gebruikt noodzakelijke cookies (technisch/functioneel), analytische cookies en marketingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Muziekschool OOST gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de diensten en website van Muziekschool OOST te optimaliseren. Waar mogelijk, worden deze gegevens geanonimiseerd. Marketingcookies zijn cookies of enige andere vorm van lokale opslag, die worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken om advertenties weer te geven of om de gebruiker te volgen voor vergelijkbare marketingdoeleinden. Op de website worden ook cookies geplaatst door Google Analytics en YouTube.

Wanneer je de website van Muziekschool OOST voor het eerst bezoekt, wordt een pop-up getoond met een cookiemelding. Zodra je alle cookies accepteert, geef je Muziekschool OOST de mogelijkheid om alle cookies te gebruiken. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Geplaatste cookies

Naam

Aanbieder

Bewaartermijn

Functie 

Soort cookie

CONSENT

youtube.com

2 jaar

Deze cookie wordt gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookiebanner heeft geaccepteerd.

noodzakelijk

elementor

muziekschooloost.nl

permanent

Deze cookie wordt gebruik in context met het WordPress-thema van de website. De cookie stelt de website-eigenaar in staat om de inhoud van de website wijzigen.

noodzakelijk

_ga

muziekschooloost.nl

2 jaar

Deze cookie registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

analytisch

_ga_#

muziekschooloost.nl

2 jaar

Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om gegevens te verzamelen over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals: data voor het eerste en meest recente bezoek.

analytisch

_gat

muziekschooloost.nl

1 dag

Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om de verzoeksnelheid te verlagen.

analytisch

_gid

muziekschooloost.nl

1 dag

Deze cookie registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

analytisch

g.gif

pixel.wp.com

sessie

Deze cookie registreert statistische gegevens over het gedrag van gebruikers op de website. Dit wordt gebruikt voor interne analyses.

analytisch

LAST_RESULT_ENTRY_KEY

youtube.com

sessie

Deze cookie wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met ingesloten inhoud bij te houden.

marketing

LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore

youtube.com

permanent

Niet geclassificeerd.

marketing

remote_sid

youtube.com

sessie

Deze cookie is noodzakelijk voor de implementatie en functionaliteit van YouTube video inhoud op de website.

marketing

TESTCOOKIESENABLED

youtube.com

1 dag

Deze cookie wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met ingesloten inhoud bij te houden.

marketing

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

180 dagen

Deze cookie probeert de bandbreedte van de gebruikers te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s.

marketing

VISITOR_PRIVACY_METADATA

youtube.com

180 dagen

Niet geclassificeerd.

marketing

YSC

youtube.com

sessie

Deze cookie registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien

marketing

ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY 

youtube.com

permanent

Deze cookie wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met ingesloten inhoud bij te houden.

marketing

YtldbMeta#databases

youtube.com

permanent

Deze cookie wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met ingesloten inhoud bij te houden.

marketing

yt-remote-cast-available

youtube.com

sessie

Deze cookie slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.

marketing

yt-remote-cast-installed

youtube.com

sessie

Deze cookie slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.

marketing

yt-remote-connected-devices

youtube.com

permanent

Deze cookie slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.

marketing

yt-remote-device-id

youtube.com

permanent

Deze cookie slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.

marketing

yt-remote-fast-check-period

youtube.com

sessie

Deze cookie slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.

marketing

yt-remote-session-app

youtube.com

sessie

Deze cookie slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.

marketing

yt-remote-session-name

youtube.com

sessie

Deze cookie slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.

marketing

wpEmojiSettingsSupports

muziekschooloost.nl

sessie

Niet geclassificeerd.

niet geclassificeerd

In de matrix worden de belangrijkste cookies weergegeven. Afhankelijk van de privacy-instellingen van jouw browser toont de website per pagina een wisselend aantal cookies.

Beveiliging 

Muziekschool OOST neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. 

De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding worden gestuurd. Alle systemen/programma’s waar Muziekschool OOST mee werkt, zijn beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk met een tweestapsverificatie. Mobiele telefoons en computers zijn beveiligd met een wachtwoord. Heb je toch het idee dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact op met Muziekschool OOST.

Aansprakelijkheid

Deze privacy- en cookieverklaring heeft enkel betrekking op persoonsgegevens die Muziekschool OOST verwerkt ten behoeve van de in deze verklaring besproken punten. Muziekschool OOST aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de werking en/of inhoud van websites of diensten van derden. 

Wijziging in deze privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 30 augustus 2023. Muziekschool OOST heeft te allen tijde het recht deze verklaring te wijzigen. Op de website van Muziekschool OOST vind je de meest recente versie. Indien een gewijzigde verklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop Muziekschool OOST jouw persoonsgegevens verwerkt, word je hiervan per e-mail op te hoogte gebracht.